• logo
 • osnovna stranica
 • Тужилаштво Брчко дистрикта
  Босне и Херцеговине

  Иди на садржај
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Надлежност

  Надлежности Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ прописане су Статутом Брчко дистрикта БиХ,  Законом о Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ и Законом о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ.

  Статут Брчко дистрикта БиХ - пречишћен текст  („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број:2/10)  прописује да Тужилаштво Дистрикта гони починиоце кривичних дјела и обавља остале функције непристрасно у складу са Уставом и законима Босне и Херцеговине,  Статутом и законима Дистрикта.  Оснивање, организација и надлежност Тужилаштва Дистрикта утврђују се законом. 

  Опће надлежности Тужилаштва прописане су Законом о Тужилаштву Брчко дистрикта (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, број:19/07), који  прописује да је  Тужилаштво Дистрикта  самосталан и независан орган који у оквиру Брчко дистрикта Босне и Херцеговине предузима прописане мјере и радње у откривању и гоњењу починилаца кривичних дјела и привредних пријеступа те врши друге послове одређене законом. У оквиру својих надлежности Тужилаштво Дистрикта штити остваривање људских права и грађанских слобода гарантираних Уставом Босне и Херцеговине и Статутом Брчко дистрикта, као и остваривање права и интереса правних особа утврђених законом, те осигурава статутарност и законитост. Тужилаштво Дистрикта врши своју функцију сукладно Уставу Босне и Херцеговине и Статуту Брчко дистрикта, те на темељу закона Босне и Херцеговине и Брчко дистрикта.

  Посматрано кроз призму овлаштења тужиоца прописаних  Законом о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, пречишћен текст - број: 33/13 и 27/14, 3/19 и 16/20), Тужилаштво врши откривање и гоњење починилаца кривичних дјела која су у надлежности суда, у ком смислу има право и обавезу да:

  • одмах по сазнању да постоје основи сумње да је почињено кривично дјело предузме потребне мјере у циљу његовог откривања и спровођења истраге, проналажења, осумњиченог, руковођења и надзора над истрагом, као и ради управљања активностима овлаштених службених лица везаним за проналажење осумњиченог и прикупљање изјава и доказа;
  • спроведе истрагу у складу с овим законом:
  • даје имунитет у складу с чланом 84 овог Закона;
  • захтијева достављање информација од стране државних органа, предузећа, правних и физичких лица у Босни и Херцеговини;
  • издаје позиве и наредбе и предлаже издавање позива и наредби у складу с овим законом;
  • нареди овлаштеном службеном лицу да изврши наредбу издату од стране суда у складу с овим законом;
  • утврђује чињенице потребне за одлучивање о имовинскоправном захтјеву и  одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом;
  • предлаже издавање казненог налога;
  • подиже и заступа оптужницу пред судом;
  • подноси правне лијекове;
  • обавља и друге послове одређене законом.

  У складу са наведеним правима и обавезама,  сви органи који учествују у истрази дужни су о свакој предузетој радњи обавијестити поступајућег тужиоца и да поступе по сваком његовом захтјеву.

  Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине формирано је за подручје Основног суда Брчко дистрикта БиХ.

  587 ПРЕГЛЕДА
  • 1 - 1 / 1
  • 1