Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Pravilnici

Najvažniji interni akt Tužilaštva je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH,  broj: A-310/19 od 23.7.2019.godine. Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija i rad Tužilaštva, broj službenika neophodan za izvršenje svakodnevnih poslova i uslovi za obavljanje tih poslova, kancelarijsko i arhivsko poslovanje, druga pravila po kojima postupa Tužilaštvo kada vrši svoja prava i dužnosti kao i način na koji stupa u odnose sa drugim institucijama i osobama u mjeri u kojoj to nije uređeno Zakonom.

Za razliku od Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju, koji definira postupak upravljanja predmetima i dokumentacijom na opći način, upravljanje povjerljivom dokumentacijom regulirano je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku obrade tajnih podataka u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, broj A-649/13 od 18.10.2013.godine, kao posebnim aktom.

Nosioci, osnov, svrha, uslovi i način obrade ličnih podataka u Tužilaštvu, zbirke ličnih podataka koje uspostavlja ova pravosudna institucija, evidencije, postupak obrade i zaštite ličnih podataka,  kao i druga pitanja od značaja za obradu ove kategorije podataka utvrđeni su Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku obrade ličnih podataka u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH broj: A- 635/16 od 03.10.2017.godine.

Pravilnikom o arhivskom poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH utvrđuju se način,  uslovi i postupak arhiviranja okončanih predmeta, evidentiranje registraturnog materijala i arhivske građe, odabiranje arhivske građe,  izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala, predaja arhivske građe nadležnom arhivu i preduzimanje drugih radnji iz oblasti  arhivskog poslovanja u Tužilaštvu.

Način izvršavanja funkcija  web uredništva  kao stalnog radnog tijela Tužilaštva  zaduženog za pokretanje i održavanje službene web stranice Tužilaštva u okviru pravosudnog portala pravosudje.ba, te facebook stranice/naloga ove pravosudne institucije, uređen je Poslovnikom o radu web uredništva Tužilaštva - prečišćen tekst broj: A-31/2011 od 10.6.2020.godine.

U svrhu adekvatnog informisanja korisnika Facebook stranice Tužilaštva  usvojena su pravila ponašanja koja pratioci trebaju poštovati (Uslovi korištenja).

Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: A - 70/2019 od  11.3.2019.godine uređuje se način internog prijavljivanja korupcije, postupanje i razmatranje zaprimljenih prijava, obaveza obavještavanja lica koje je prijavilo korupciju, zaštita lica koje prijavi korupciju i druga pitanja koja se odnose na interno prijavljivanje korupcije u Tužilaštvu (Obrazac za prijavu korupcije i dr). Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i u slučajevima prijavljivanja korupcije od strane lica koja nisu zaposlena u Tužilaštvu. Za prijavljivanje korupcije u ovoj instituciji može se koristiti i sistem elektronske pošte dostavljanjem prijave na e-mail adresu: prijavakorupcije@jtbd.ba

 

Uputstvom o komunikaciji Tužilaštva Brčko distrikta BiH sa strankama uređuje se postupak komunikacije koja se odvija po zahtjevu za pristup informacijama osumnjičenog, optuženog, branioca, oštećenog, podnosioca prijave i drugih subjekata koji imaju pravni interes za pribavljanjem informacija pod kontrolom Tužilaštva.
Uputstvom se uređuje postupak neposredne komunikacije i komunikacije putem telefona, dok je postupak odvijanja pisane komunikacije u svrhu pribavljanja informacija propisan Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH i Vodičem za pristup informacijama pod kontrolom Tužilaštva Brčko distrikta BiH .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh