Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Закони

Основни законски акти који прописују организацију,  надлежност и  поступање Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ су:

Закон о Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ је организациони  пропис којим је прописан:  правни статус, назив, печат,  опће надлежности и овлаштења, унутарња организација и пословање,  јавност рада и  финансирање Тужилаштва,   дужности и одговорности тужилаца, службеника и намјештеника и друга питања од знацаја за функционирање ове правосудне институције. Поједина питања овог закона комплементарно су уређена  другим  прописима као што су: Закон о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ, Закон о печату Брчко дистрикта БиХ,  Правилник о унутрашњој организацији и пословању у Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ итд.


Кривични закон Брчко дистрикта темељни  је материјални пропис за чије провођење је надлежно Тужилаштво. Кривичним законом Брчко дистрикта БиХ уређује се опћи дио кривичног законодавства и кривична дјела из надлежности Брчко дистрикта. Кривично законодавство чине кривичноправне одредбе садржане у овом закону и другим законима Брчко Дистрикта. 


Закон  о кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ је  пропис процесне природе  којим се утврђују правила по којима су, у извршавању својих надлежности, дужни поступати Тужилаштво, судови  Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и остали учесници у кривичном поступку када поступају у кривичним стварима.

Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку Брчко дистрикта БиХ  посебан је материјално-процесни закон који прописује правила поступања према дјеци која се налазе у сукобу са законом, млађим пунољетним лицима и дјеци која су жртве или свједоци. По одредбама овог закона, као посебног у односу на Кривични закон Брчко дистрикта БиХ и Закон о кривичном поступку Брчко дистрикта, дужни су поступати судови и Тужилаштво Дистрикта, други органи и институције, породице, школе и други учесници укључени у кривичну процедуру која се односи на молољетне особе. 

Осим наведених,  Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ, проводи и низ других комплементарних прописа на које као бланкетну норму упућују темељни закони,  односно којима се обезбјеђује или употпуњује извршавање основних надлежности Тужилаштва од којих су најзначајнији:Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom, Hrvatskom, Srpskom.

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Закон о тужилаштву Брчко дистрикта БиХ 19/07

ЗКП 27-14С

КЗ 26-16Ц

Кривични закон Брчко дистрикта БиХ - пречишћен текст 33/13

Закон о кривичном поступку Х

Закон о безбједности саобраћаја на путевима 8-06

Закон о спречавању и сузбијању злоупоребе опојних дрога

Закон о заштити личних података у БиХ

Закон о слободи приступа информацијама у БиХ

Закон о јавним набавкама

Закон о спречавању прања новца у Брчко дистрикту БиХ

Закон о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока

Закон о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ

Закон о архивској дјелатности Брчко дистрикта БиХ

Закон о буџету Брчко дистрикта БиХ

Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ 9/13

Закон о измјенама и допунама Закона о кривицном поступку Брцко дистрикта БиХ 9-13

ЗАКОН О ЗАСТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И МАЛОЉЕТНИЦИМА У КП-БОС

Закон о орузју и муницији у Брцко дистрикту БиХ-Б

Закон о кривичном поступку БДБиХ Б

Закон о кривичном поступку БДБиХ С

КЗ 50-18Сц

Закон о Измјенама и допунама Закона о кривицном поступку

Кривични закон Брчко дистрикта БиХ пречишћен

КЗ 13-17С