Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Kad se osumnjičenom odnosno optuženom može postaviti branitelj zbog slabog imovnog stanja?

09.03.2011.

Kad ne postoje uslovi za obaveznu odbranu, a postupak se vodi za krivično djelo za koje se može
izreći kazna zatvora ili kada to zahtijevaju interesi pravičnosti bez obzira na propisanu kaznu, osumnjičenom, odnosno optuženom će se, na njegov zahtjev, postaviti branilac iz Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH ili reda advokata, ako prema svom imovnom stanju ne može snositi troškove odbrane. Kriterije za određivanje prava na postavljenog branioca utvrđuje predsjednik Osnovnog suda. Zahtjev za postavljanje branioca može se podnijeti u toku cijelog krivičnog postupka. Branioca postavlja sudija za prethodni postupak, sudija za prethodno saslušanje, sudija, odnosno predsjednik vijeća nakon što je osumnjičenom, odnosno optuženom prvo pružena prilika da sa predočene liste izabere branioca. Ako se naknadno utvrdi da imovno stanje osumnjičenog odnosno optuženog ne ispunjava kriterije, sud može odlučiti da se nadoknade troškovi odbrane. Zahtjev za postavljanje branioca zbog slabog imovnog stanja evidentira se u spisu. Sud će na osnovu utvrđenog imovinskog stanja osumnjičenog, odnosno optuženog donijeti odluku o zahtjevu bez odlaganja.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh