Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

U koordiniranoj akciji Sudske policije Federacije BiH izvšeno lišenje slobode jednog državljanina Afganistana

12.02.2021.

Službenici Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine su u koordiniranoj akciji koja je dana 12.02.2021. godine provedena na području Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo, u kasnim popodnevnim satima lišili slobode državljanina Afganistana sa incijalima R.S., a koji je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela Razbojništva iz člana 289. stav (3) u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Obzirom da se radi o licu koje na teritoriji Bosne i Hercegovine boravi kao migrant pripadnici Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH su nakon prikupljanja i razmjene sigurnosno interesantnih informacija sa drugim agencijama, traženo osumnjičeno lice locirali i pronašli u kompleksu Migrantskog kampa u Blažuju.

Predmetno lišenje slobode je izvršeno na osnovu naredbe Kantonalnog suda u Bihaću broj 01 0 K 016311 21 Kv 4, te će nakon dokumentovanja događaja lice lišeno slobode biti predato u pritvor Kazneno popravnog zavoda u Bihaću.

Obzirom da se u istom predmetu, shodno naredbi Kantonalnog suda u Bihaću potražuje još jedno osumnjičeno lice, službenici sudske policije nastavljaju operativne aktivnosti na lociranju i lišenju slobode drugog lica.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Vlada Federacije BiH dala saglasnost na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH

14.01.2021.

Danas je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 251. sjednici dala saglasnost na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg na prijedlog direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine je jedna od aktivnosti koja je uslijedila nakon donošenja Zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu 31.10.2020. godine.

Odredbama navedenog pravilnika Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine će poslove iz svoje nadležnosti obavljati u 16 osnovnih i 58 unutrašnjih organizacionih jedinica, u okvirima kojih će biti raspoređeno ukupno 600 izvršilaca, odnosno službenika sudske policije, državnih službenika i namještenika.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan sastanak o sigurnosti pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo

30.12.2020.

U organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 29.12.2020. godine održan je sastanak na kojem su prisustvovali g. Amina Begović, zamjenica predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu, g. Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, g. Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, g. Almir Pašić, načelnik Kriminalističko-obavještajne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo, te predstavnici Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine g. Dženad Grošo, direktor, g. Edin Vehabović, pomoćnik direktora i g. Mirza Biber, zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo.

 

Tema sastanka je bila sigurnost pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo sa posebnim akcentom na slučajeve učestalih anonimnih dojava o postavljanju minsko-eksplozivnih naprava u pravosudnim institucijama.

 

Kako je sigurnosni ambijent u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija jedan od bitnih preduvjeta za nesmetan rad i efikasnost pravosuđa u cjelini, prisutni na sastanku su zaključili da je u narednom periodu nužno raditi na preveniranju sigurnosnih incidenata, kao i procesuiranju i kažnjavanju svih onih koji dovedu do istog. Pitanje dojava o postavljenim minsko-eksplzivnim napravama predstavlja ne samo sigurnosni izazov, već i problem u nesmetanom funkcioniranju pravosudnih institucija Kantona Sarajevo, obzirom da se usljed evakuacija i kontra-diverzionih pregleda odloži značajan broj suđenja, kao i drugih planiranih aktivnosti.

 

Tim povodom, donesen je zaključak da se izvrše određene analize po pitanju ranijih dojava o postavljenim minsko-eksplozivnim napravama i poduzetim aktivnostima, da se putem radnog tijela za sigurnost koje egzistira u okvirima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH inicira izmjena određenih zakonskih propisa vezanih za telekomunikacije, i predloži personalno i materijalno-tehničko jačanje u smislu sigurnosti i tehničke zaštite pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo, te poduzmu aktivnosti na dodatnom unapređenju operativne saradnje između Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Federalne uprave policije, čiju pomoć i operativnu podršku je potrebno tražiti u budućoj provedbi ovih aktivnost.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Usvojen novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

02.10.2020.

Jučer je na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i ulogu Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni zakon je od velikog značaja kako za Sudsku policiju Federacije BiH tako i cjelokupan pravosudni sistem u Federaciji BiH iz razloga što važeći zakon iz 1996. godine u mnogome nije aktuelan, ne odgovara funkciji Sudske policije Federacije BiH i u mnogim pitanjima je disharmoniziran sa drugim zakonskim propisima.

Novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federaciji BiH uređuje se organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost. Ovim zakonom definiran je i jasan zakonodavni okvir za postupanje Sudske policije Federacije BiH u poslovima pružanja pomoći pravosudnim institucijama, tj. svim sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH, što će u konačnici rezultirati povećanjem efikasnosti u radu pravosuđa.

Također, novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji BiH razrađuje ustavne nadležnosti predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH u obavljaju poslova upravljanja Sudskom policijom Federacije BiH, kao i dužnosti direktora Sudske policije Federacije BiH u obavljaju poslova rukovođenja Sudskom policijom Federacije BiH.

Odredbe novog Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH precizno propisuju stvarne nadležnosti i primjenu nadležnosti Sudske policije Federacije BiH, te je od značaja za napomenuti da se nadležnosti proistekle iz novog zakona ogledaju u sljedećim poslovima: prikupljanje informacija, dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka,  lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojim je određena mjera pritvora, sprovođenje osoba lišenih slobode, zadržavanje osoba lišenih slobode, provođenje sudskih odluka, fizička i tehnička zaštita objekata i imovine pravosudnih institucija i Sudske policije Federacije BiH, održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka, fizička i tehnička zaštita nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i članova uže porodice, zaštita svjedoka, te izvršavanje drugih naloga pravosudnih institucija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

Pored sveukupnog značaja donošenja ovog zakona, od posebnog značaja za napomenuti je da novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federacije BiH precizno uređeno pitanje sigurnosti, odnosno fizičke i tehničke zaštite nosilaca pravosudnih funkcija čija sigurnost je ugrožena zbog posla koji obavljaju, kao i u slučajevima kada je to potrebno i pitanja sigurnosti i zaštite članova uže porodice i imovine nositelja pravosudnih funkcija tokom svih 24 sata. Također, ovim zakonom su precizirana i pitanja provedbe mjera zaštite ugroženih svjedoka, svjedoka pod prijetnjom i zaštićenih svjedoka koja pitanja su od posebnog značaja za stvaranje sigurnosnih i drugih preduvjeta nositeljima pravosudnih fuinkcija u postupcima procesuiranja najtežih oblika kriminala, kao i stvaranja potrebnog nivoa sigurnosnog ambijenta u drugim postupcima koji se vode pred pravosudnim institucijama.

Istovremeno, novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federaciji BiH precizno su konkretizovana ovlaštenja i način primjene ovlaštenja pri provođenju poslova iz nadležnosti Sudske policije Federacije BiH, kao što su: provjera i utvrđivanje identiteta osoba, obavljanje razgovora, izdavanje upozorenja i naredbi, privođenje, privremeno ograničenje slobode kretanja, potraga za osobama i stvarima, privremeno oduzimanje predmeta, privremeno korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava, ulazak u tuđi stan i druge prostorije, pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava, pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava,  upotreba sredstava prinude, audio i video snimanje na javnim mjestima,  obrada ličnih podataka i vođenje evidencija, te postupanje sa tajnim podacima i vođenje evidencija.

S druge strane novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji BiH je harmoniziran sa radno pravnim zakonodavstvom koje se primjenjuje u Federaciji BiH, kao i zakonodavstvom vezano za ostvarivanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, te će omogućiti razvoj i povećanje stepena operativnosti Sudske policije Federacije BiH.

Ovaj zakon predstavlja adekvatan pravni okvir na osnovu kojeg će Sudska policija Federacije BiH obavljati svoju ustavnu ulogu, odnosno pružati pomoć svim sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH u ostvarivanju sudske funkcije i tužilačke dužnosti, tj. u skladu sa principima nezavisnosti, samostalnosti, nepristrasnosti, stručnosti, profesionalnosti i efikasnosti sudova i tužilaštava za vršenje javnih ovlaštenja u oblasti pravosuđa.

Na kraju, Sudska policija Federacije BiH iskazuje zahvalnost svim tijelima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, kao i pojedincima koji su pružili podršku ili na bilo koji drugi način učestvovali u izradi i donošenju navedenog zakonskog rješenja.

Sa primjenom navedenog zakona će se započeti nakon što se od strane predsjednika Federacije BiH donese Ukaz o proglašenju Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH, odnosno osam dana od dana objave istog zakona u Službenim novinama Federacije BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Rukovodstvo Ustavnog suda Federacije BiH posjetilo Sudsku policiju Federacije BiH

29.09.2020.

Danas su Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine posjetili g. Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, g. Aleksandra Martinović, potpredsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i g. Zaim Osmanović, sekretar istog suda, kojom prilikom su se sastali sa g. Dženadom Grošom, glavnim zapovjednikom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine. 

Glavni zapovjednik je prisutne informisao o radu, aktivnostima i svakodnevnim izazovima sa kojima se u svom radu susreću službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kao i budućim planovima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na potrebu donošenja novog Zakona o sudskoj policiji, te nužnu potrebu jačanja personalnih, materijalno tehničkih resusra i prostornih kapaciteta uvjetnih za rad organizacionih jedinica i službenika sudske policije. 

Predstavnici Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine su ukazali na značaj postojanja Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine čija uloga je definirana u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, te su prisutni zaključili da je postojanje, rad i operativnost Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine od značaja za cjelokupan pravosudni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje na svim nivoima.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Prezentacija projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“

15.06.2020.

Danas je u prostorijama Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine prezentovan projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ koji će se u saradnji udruženja „Mreža policijskih službenica„ i Centra za sigurnosne studije implementirati u periodu od 20 mjeseci.

Prezentaciji projekta u Sudskoj policiji Federacije BH pored glavnog zapovjednika g. Dženada Groše, prisustvovali su g. Kristina Jozić, predsjednica udruženja „Mreža policijskih službenica“, g. Benjamin Pljevljak, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije, koji su prezentovali projekat, te Valentina Baković i Amira Karavdić, službenice sudske policije. 

Cilj projekta je unaprijediti ravnopravnost spolova u policijskim agencijama, promovirati ulogu žena u policiji, te poboljšati poštivanje ljudskih prava prilikom primjene policijskih ovlasti kroz promociju mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti. 

Projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ finansira Evropska unija posredstvom Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava.

Na kraju se glavni zapovjednik zahvalio na prilici da Sudska policija Federacije BiH bude dio navedenog projekta, kao i na dosadašnjoj realiziranoj saradnji sa udruženjem „Mreža policijskih službenica“, te izrazio uvjerenje da će saradnja biti nastavljena.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh