Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Pravilnici

Najvažniji podzakonski interni akt Tužilaštva je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH,  broj: A-638/09 od 18.12.2009.godine, koji je izmijenjen Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH, broj: A- 279/2018 od 08.05.2018.godine  

Ovim pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija i rad Tužilaštva, broj službenika neophodan za izvršenje svakodnevnih poslova i uslovi za obavljanje tih poslova, kancelarijsko i arhivsko poslovanje, druga pravila po kojima postupa Tužilaštvo kada vrši svoja prava i dužnosti kao i način na koji stupa u odnose sa drugim institucijama i osobama u mjeri u kojoj to nije uređeno Zakonom.

Za razliku od Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju, koji definira postupak upravljanja predmetima i dokumentacijom na opći način, upravljanje povjerljivom dokumentacijom regulirano je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku obrade tajnih podataka u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH, broj A-649/13 od 18.10.2013.godine, kao posebnim aktom.

Nosioci, osnov, svrha, uslovi i način obrade ličnih podataka u Tužilaštvu, zbirke ličnih podataka koje uspostavlja ova pravosudna institucija, evidencije, postupak obrade i zaštite ličnih podataka,  kao i druga pitanja od značaja za obradu ove kategorije podataka utvrđeni su Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku obrade ličnih podataka u Tužilaštvu Brčko distrikta BiH broj: A- 635/16 od 03.10.2017.godine.

Pravilnikom o arhivskom poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta BiH utvrđuju se način,  uslovi i postupak arhiviranja okončanih predmeta, evidentiranje registraturnog materijala i arhivske građe, odabiranje arhivske građe,  izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala, predaja arhivske građe nadležnom arhivu i preduzimanje drugih radnji iz oblasti  arhivskog poslovanja u Tužilaštvu.

Način izvršavanja funkcija  web uredništva  kao stalnog radnog tijela Tužilaštva  zaduženog za pokretanje i održavanje službene web stranice Tužilaštva u okviru pravosudnog portala pravosudje.ba uređen je Poslovnikom o radu web uredništva Tužilaštva - prečišćeni tekst broj: A-31/2011 od 09.01.2015.godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu web uredništva Tužilaštva A-31/2011 od 13.03.2017. godine.

U skladu sa Smjernicama za objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim web stranicama, koje je 25. 09.2014.godine usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, ovaj akt izmijenjen je u dijelu koji se odnosi na objavljivanje ličnih podataka optuženih za najteža krivična djela. Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu web uredništva broj: A-31/2011 od 24.12.2014.godine utvrđen je katalog krivičnih djela pri čijem se procesuiranju nakon potvrđivanja optužnice neće anonimizirati  lični podaci optuženih. Nakon donošenja ove odluke važeća pravila objavljivanja sadržaja na web stranici objedinjena su Poslovnikom o radu web uredništva Tužilaštva  - prečišćeni tekst broj: A-31/2011 od 09.01.2015.godine

Pravilnikom o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: A - 70/2019 od  11.3.2019.godine uređuje se način internog prijavljivanja korupcije, postupanje i razmatranje zaprimljenih prijava, obaveza obavještavanja lica koje je prijavilo korupciju, zaštita lica koje prijavi korupciju i druga pitanja koja se odnose na interno prijavljivanje korupcije u Tužilaštvu (Obrazac za prijavu korupcije i dr). Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i u slučajevima prijavljivanja korupcije od strane lica koja nisu zaposlena u Tužilaštvu. Za prijavljivanje korupcije u ovoj instituciji može se koristiti i sistem elektronske pošte dostavljanjem prijave na e-mail adresu: prijavakorupcije@jtbd.ba

 

Uputstvom o komunikaciji Tužilaštva Brčko distrikta BiH sa strankama uređuje se postupak komunikacije koja se odvija po zahtjevu za pristup informacijama osumnjičenog, optuženog, branioca, oštećenog, podnosioca prijave i drugih subjekata koji imaju pravni interes za pribavljanjem informacija pod kontrolom Tužilaštva.
Uputstvom se uređuje postupak neposredne komunikacije i komunikacije putem telefona, dok je postupak odvijanja pisane komunikacije u svrhu pribavljanja informacija propisan Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH i Vodičem za pristup informacijama pod kontrolom Tužilaštva Brčko distrikta BiH .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh