Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost

Nadležnosti Tužilaštva Brčko distrikta BiH propisane su Statutom Brčko distrikta BiH,  Zakonom o Tužilaštvu Brčko distrikta BiH i Zakonom o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH.

Statut Brčko distrikta BiH - prečišćen tekst  („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:2/10)  propisuje da Tužilaštvo Distrikta goni počinioce krivičnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine,  Statutom i zakonima Distrikta.  Osnivanje, organizacija i nadležnost Tužilaštva Distrikta utvrđuju se zakonom. 

Opće nadležnosti Tužilaštva propisane su Zakonom o Tužilaštvu Brčko distrikta (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj:19/07), koji  propisuje da je  Tužilaštvo Distrikta  samostalan i nezavisan organ koji u okviru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine preduzima propisane mjere i radnje u otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela i privrednih prijestupa te vrši druge poslove određene zakonom. U okviru svojih nadležnosti Tužilaštvo Distrikta štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda garantiranih Ustavom Bosne i Hercegovine i Statutom Brčko distrikta, kao i ostvarivanje prava i interesa pravnih osoba utvrđenih zakonom, te osigurava statutarnost i zakonitost. Tužilaštvo Distrikta vrši svoju funkciju sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i Statutu Brčko distrikta, te na temelju zakona Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta.

Posmatrano kroz prizmu ovlaštenja tužioca propisanih  Zakonom o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, prečišćen tekst - broj: 33/13 i 27/14, 3/19 i 16/20), Tužilaštvo vrši otkrivanje i gonjenje počinilaca krivičnih djela koja su u nadležnosti suda, u kom smislu ima pravo i obavezu da:

 • odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo preduzme potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i sprovođenja istrage, pronalaženja, osumnjičenog, rukovođenja i nadzora nad istragom, kao i radi upravljanja aktivnostima ovlaštenih službenih lica vezanim za pronalaženje osumnjičenog i prikupljanje izjava i dokaza;
 • sprovede istragu u skladu s ovim zakonom:
 • daje imunitet u skladu s članom 84 ovog Zakona;
 • zahtijeva dostavljanje informacija od strane državnih organa, preduzeća, pravnih i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini;
 • izdaje pozive i naredbe i predlaže izdavanje poziva i naredbi u skladu s ovim zakonom;
 • naredi ovlaštenom službenom licu da izvrši naredbu izdatu od strane suda u skladu s ovim zakonom;
 • utvrđuje činjenice potrebne za odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu i  oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;
 • predlaže izdavanje kaznenog naloga;
 • podiže i zastupa optužnicu pred sudom;
 • podnosi pravne lijekove;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom.

U skladu sa navedenim pravima i obavezama,  svi organi koji učestvuju u istrazi dužni su o svakoj preduzetoj radnji obavijestiti postupajućeg tužioca i da postupe po svakom njegovom zahtjevu.

Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine formirano je za područje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh