Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Praksa Ustavnog suda BiH

   1 - 6 / 201  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 86. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 86. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice se navodi da je Ustavni sud, postupajući u predmetu AP 598/17, zaključio da je u konkretnom slučaju prekršena zabrana diskriminacije iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju kada je, zbog neusklađenosti relevantnih pravnih propisa.

17.04.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 114. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 114. plenarnu sjednicu

Ustavni sud se u odluci pozvao na relevantne stavove iz svojih odluka o dopustivosti i meritumu br. U 3/13 i U 10/16. Pri tome je Ustavni sud naglasio da se ni predmetnom odlukom, kao ni Odlukom broj U 3/13 ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dan Republike Srpske. Također, ni tom odlukom, a ni Odlukom broj U 10/16 ne dovodi se u pitanje, ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg datuma će se proslavljati Dan Republike

29.03.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 85. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 85. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 965/17 Ustavni sud zaključio “da je došlo do kršenja apelanticinog prava na ugled, kao dio prava na privatni život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija).

12.03.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 84. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 84. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 5509/18 Ustavni sud zaključio da je apelantu povrijeđeno pravo na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da za to nije bio ispunjen osnovni zakonski uvjet, a to je da postoji osnovana sumnja da je apelant učinio k

27.02.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 83. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 83. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice izdvojena je informacija da je u predmetu AP 108/17 Ustavni sud zaključio da je apelantima povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je drugostepeni sud preinačio prvostepeno rješenje, kojim je prekršajni postupak protiv apelanata obustavljen, pozivom na odredbu Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine koja na navedeni slučaj nije pr

13.02.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 81. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 81. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu AP 3430/16, Ustavni sud je zaključio da je osporenim odlukama redovnih sudova došlo do kršenja apelantovog prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog toga što redovni sudovi za svoje odluke nisu dali relevantne i dovoljne razloge kojima bi opravdali miješanje u apelantovo pravo na slobodu izražavanja. .

17.01.2019.

   1 - 6 / 201  >