Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Podzakonski akti

mailprint fav manja slovaveća slova

Osnovni podzakonski akti koje u izvšavanju svojih nadležnosti primjenjuje Tužilaštvo,  koji na općenit način  za sve  pravosudne organe Brčko distrikta BiH uređuju  način i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti po osnovu radnog odnosa službenika i namještenika, shodno se,  u mjeri koja nije uređena posebnim propisima,  primjenju i na tužioce, kao nosioce pravosudnih funkcija. Od podzakonskih akata iz ove grupe najznačajniji su :

Način odijevanja uposlenih u Pravosuđu Brčko distrikta BiH, uređen je Pravilnikom o odijevanju nosilaca pravosudnih funkcija, službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Pravosuđa Brčko distrikta BiH broj: SuPk 623/07 od 12.06.2007.godine.

Posebni propisi koji uređuju pravila ponašanja, odijevanje,  te posebna prava, obaveze i odgovornosti tužilaca  po osnovu  radnog  odnosa su:

Za rad Tužilaštva posebno su značajni podzakonski i drugi akti doneseni na osnovu zakona koji se neposredno odnose na izvršavanje osnovnih funkcija Tužilaštva, kako slijedi:

• Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 38/16) 

Lista sudskih tumača

Lista privremenih sudskih tumača

• Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih vještaka u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 38/16)  .

Lista sudskih vještaka

• Pravilnik o vrsti i uvjetima rada za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 04/12)
• Pravilnik o izboru, načinu rada, odgovornosti, obučavanju i evidenciji povjerenika za izvršenje rada za opće dobro na slobodi ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 1/13)
• Uputstvo o matičnoj knjizi osuđenih lica prema kojima se izvršava krivičnopravna sankcija rad za opće dobro na slobodi ("Službeni Glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 1/13)
• Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade povjerenicima u izvršavanju krivične sankcije "rad za opće dobro na slobodi" ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 1/13)
Odluka o naknadi troškova krivičnog postupka prema Zakonu o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 11/08)
• Odluka o listi opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik BiH". broj: 08/06 , 51/11)
• Pravilnik o  čuvanju i  uništavanju  oduzete  opojne droge, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik BiH". broj: 18/12)
Pravilnik o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnim učiniocima krivičnih dijela  ("Službeni glasnik BiH". broj: 1/13)
Pravilnik o primjeni vaspitnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim učiniocima krivičnih dijela ("Službeni glasnik BiH". broj: 1/13)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti maloljetnika koji se nalaze na izvršenju zavodskih vaspitnih mjera i izdržavanju kazne maloljetničkog zatvora ("Službeni glasnik BiH". broj: 1/13)
• Pravilnik o primjeni mjere policijskog upozorenja ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj:  18/12)
Program edukacije o sticanju posebnih znanja i kontinuiranom stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece i maloljetnika ("Službeni glasnik BiH". broj: 1/13)

Poslovnici:

• Poslovnik o primjeni mjera zaštite svjedoka ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 5/13)
• Poslovnik o radu Komisije za uslovni otpust ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 48/12)

 

Pored navedenih propisa Tužilaštvo Brčko distrikta BiH donijelo je određen broj internih pravilnika, uputstava i drugih akata kojima je detaljnije uredilo postupanje u pojedinim oblastima unutrašnjeg poslovanja (vidi kategoriju: interni akti).


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh